T echnical A ssessment Of S tr U ctures And M aintenance

Naša práca: Popis + galéria

Sanácia mosta vo Vinici

Popis stávajúcej situácie

Mostný objekt je trojpolová, kamenná klenba. Premostenie je kolmé, uhol kríženia je 90 stupňov. Niveleta komunikácie je v priamej, pozdĺžnom stúpaní 1,5 %.

Nosná konštrukcia – klenba je murovaná z pieskovcových kvádrov svetlosti kolmej 5410, 5470 a 5550 mm. Vzopätie klenieb je 2 210 mm. Hrúbka klenieb vo vrchole je 490 mm. Dĺžka premostenia je 21 020 mm. Klenba je v pokročilom stupni degradácie nosnej časti – zvetralé, uvoľnené a chýbajúce kamene. Škárová malta je taktiež zvetralá miestne vyplavená priesakmi.

Vozovka na moste má celoplošné nerovnosti, v súčasnosti niekoľkonásobné položené vrstvy takmer do úrovne ríms. Zábradlie dvojmadlové konštrukčne nezodpovedá STN. Spodná stavba má poruchy chýbajúcich, vypadaných kameňov.

Stavebno - technické riešenie stavby

 • rekonštrukčné práce zabezpečujúce stabilitu nosnej konštrukcie a zvýšenia jej únosnosti
 • rekonštrukčné práce zabezpečujúce rozšírenie o chodníkovú časť
 • opevnenia nosnej konštrukcie

Pre zabezpečenie požadovaných kvalitatívnych parametrov bol rozsah prác v členení:

 • zriadenie prístupovej komunikácie pod mostný objekt z cestných panelov v minimálnom rozsahu, osadenie dopravného značenia
 • búranie rímsovej časti, poprsnej steny, krídiel, degradovaného betónu mechanicky, práce začnú na strane proti vode
 • čistenie nosnej konštrukcie ako prípravy pre sanačné práce
 • vŕtanie nosnej konštrukcie, plošná injektáž, vŕtanie samozavrtácích kotevných tyčí
 • injektáž samozavrtávacích kotevných tyčí
 • zriadenie torkrétu ako spevnenia uvoľnenej časti
 • zriadenie základov opôr rozšírenej časti (chodníková časť)
 • zriadenie časti klenby v rozšírenej chodníkovej časti
 • zriadenie zásypu klenby
 • zriadenie sanačných povrchových prác na spodnej stavbe premostenia
 • zriadenie rozšírenia krídiel v celosti na strane proti vode
 • zriadenie chodníkovej časti
 • zriadenie opevnenia svahov a dna
 • zriadenie bezpečnostného zariadenia
 • búranie rímsovej časti na strane po vode
 • zriadenie odrazného pruhu a bezpečnostného zariadenia
 • zriadenie nového živičného koberca

Všetky stavebné práce boli realizované za premávky na mostnom objekte okrem prác pri pokladaní nového živičného koberca, kedy bola doprava odklonená na priľahlé miestne komunikácie podľa vypracovanej prílohy dopravného značenia.

Späť