T echnical A ssessment Of S tr U ctures And M aintenance

Naša práca: Popis + galéria

Ochodnica 2007

Popis stávajúcej situácie

Mostný objekt na ceste III / 011 60 v km 6,269 premosťuje rieku Kysucu. Premostenie je kolmé, mostný objekt bol podľa mostného listu postavený v roku v roku 1971. Mostný objekt je trojpoľová dosko - trámová konštrukcia z predpätých tyčových prefabrikátov I-67. V priečnom smere je navrhnutých sedem prefabrikátov konštrukčnej výšky 1 100 mm, šírky 1 150 mm a skladobnej dĺžky 23 960 mm. Mostné polia sú svetlosti 22 520 x 23 040 x 22 520 mm. Dĺžka premostenia je 70 000 mm. Celková dĺžka mosta je 83 880 mm.

Šírkové usporiadanie na moste: šírka vozovky medzi zvýšenými obrubami chodníkov je 7 000 mm. Obojstranne sú navrhnuté chodníky 2 x 1 250 mm, celková voľná šírka medzi zábradlím je 9 500 mm.

Pilier č.1 od cesty I/11 bol po niekoľkodňových trvajúcich dažďoch podmytý a pokles ku dňu spracovania projektu od pôvodnej nivelety bol 387 mm. Priebeh monitoringu od 07.09.2007 s popisom, výsledkami vykonávaných meraní, fotodokumentácia sú spracované v záverečnej správe.

Stavebno - technické riešenie stavby

Po vzniknutej situácií, vyhodnotení geodetických meraní a ďalších posunov drieku pilera sa okamžite prikročilo k zriadeniu obojstranného podopretia nosnej konštrukcie. Technicky a staticky bolo podopretie riešené jeho zhotoviteľom a projektová dokumentácia je samostatnou prílohou projektu.

Postup prác bol rozdelený do krokov:

  • zriadenie prístupovej cesty z obidvoch strán od cesty I/11
  • usmernenie koryta rieky Kysuca do stredného pola a krajného smerom ku obci Ochodnica
  • zriadenie podpornej ocelovej konštrukcie PIŽMO na zabezpečenie stability počas opravy s jeho pridvihnutím do pôvodnej nivelety
  • zriadeníe mokropilot
  • zriadenie injekčnej clony chemickou injektážou
  • injektáž mikropilot a základovej škáry
  • zdvihnutie nosnej konštrukcie
  • osadenie elastomerových ložísk na betónové podstavce
  • zriadenie kamenného záhozu pred mostným objektom a jeho prikotvenie do podložia
  • zriadenie dočasného dilatačného prechodu a vyspravenie asfaltovej vozovky cca 5 000 mm na každú stranu

Späť