T echnical A ssessment Of S tr U ctures And M aintenance

Naša práca: Popis + galéria

Sanácia kamenného mosta Dunajov

Popis stávajúcej situácie

Mostný objekt je jednopoľová, kamenná parabolická klenba. Premostenie je kolmé, uhol kríženia je 90. Niveleta komunikácie je v smerovom oblúku, pozdĺžnom stúpaní 0,9% do Krásna nad Kysucou.

Nosná konštrukcia – klenba je murovaná z pieskovcových kvádrov svetlosti 6 100 mm. Vzopätie klenby je 3 550 mm. Hrúbka klenby vo vrchole je 700 mm. Dĺžka premostenia je 6 100 mm. Klenba je miestne v stupni degradácie nosnej časti – zvetralé, uvoľnené kamene. Škárová malta je taktiež zvetralá miestne vyplavená priesakmi. Spodnú stavbu tvoria rovnobežné krídla v dĺžkach 4 020 a 5 125 mm na strane po vode a 3 375 a 3 600 mm na strane proti vode. Celková dĺžka mostu je 15 045 mm, resp. 12 000 mm.

Vozovka na moste má celoplošné nerovnosti, v jednostrannom sklone 3 % na stranu v smere toku potoka. Bezpečnostné zariadenie na moste je zriadené ako betónové parapetné múriky výšky 680 mm nad úroveň nivelety a premennej šírky od 570 do 680 mm.

Spodná stavba má poruchy zvetralej a vyplavenej škárovej malty.

Bezpečnostné zariadenie - betónový múrik na strane smeru toku má na dvoch miestach na celú hrúbku trhlinu, v časti smeru do Kysuckého Lieskovca je v dĺžke 3 000 mm odtrhnutý.

Stavebno - technické riešenie stavby

  • čistenie nosnej konštrukcie ako prípravy pre sanačné práce mechanicky, metódou VVL
  • vŕtanie nosnej konštrukcie, domurovanie vypadnutej časti poprsnej steny, vŕtanie samozavrtávacích kotevných tyčí
  • injektáž podložia vozovky v celej hrúbke po nosnú časť klenby
  • injektáž samozavrtávacích kotevných tyčí cementovým médiom s následnou chemickou spevňujúcou injektážou a vytvorením koreňa
  • vŕtanie trhliny poprsnej steny, armovaná injektáž
  • zriadenie sanačných povrchových prác na nosnej časti klenby
  • zriadenie novej časti parapetnej stienky
  • zriadenie úpravy dna toku

Všetky stavebné práce boli realizované za premávky na mostnom objekte v jednom jazdnom pruhu, súčasné dopravné značenie bolo na mostnom objekte ponechané.